Onderzoek capaciteiten

Afhankelijk in welke klas uw kind zit bieden we verschillende capaciteitentests aan. In leerjaar 1 en 2 maken we gebruik van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

De NIO is een capaciteitentest die schriftelijk kan worden afgenomen als objectief meetinstrument bij het bepalen van het niveau van vervolgonderwijs. De NIO brengt de cognitieve capaciteiten van leerlingen in kaart. Daarbinnen wordt er onderscheid gemaakt tussen een symbolische score (rekenkundige- en visueel-ruimtelijke vaardigheden) en een verbale score (talige vaardigheden).

Vanaf leerjaar 3 maken we gebruik van de DAT NL A of B. specifieke intelligentie- of capaciteitenonderzoeken geven antwoord op vragen over uw algemene niveau en de sterke en zwakke kanten van de intellectuele aanleg. Dit onderzoek geeft een gedifferentieerd capaciteitenbeeld en is daarom tevens geschikt als instrument ter voorbereiding op de profielkeuze.

De onderdelen die in dit geval worden gemeten, zijn bijvoorbeeld : woordenschat, spellingsvaardigheid, analytisch denkvermogen, beredeneren, taalgevoeligheid, rekenkundig inzicht, ruimtelijk voorstellingsvermogen en snelheid en nauwkeurigheid.