Diverse School onderzoeken

A | Overgangsonderzoek basisschool/ voortgezet onderwijs 
Voor leerlingen aan het einde van de basisschool verzorgen wij onderzoeken om te bepalen welk type vervolgonderwijs het meest geschikt is voor het kind. Een verkeerd schooltype kan grote gevolgen hebben voor de carrière van uw kind. Het is daarom belangrijk om een zorgvuldige keuze te maken.

Het schoolonderzoek voor voortgezet onderwijs kan worden ingezet als er twijfels zijn over het schooladvies van de basisschool of als u het gevoel heeft dat uw kind niet op het juiste niveau zit. Het schoolkeuzeonderzoek voor voortgezet onderwijs geeft een objectieve meting van de capaciteiten, de prestatiemotivatie en de studievaardigheden van uw kind. Met behulp van het onderzoek, de analyse en onze adviezen kunt een goede overweging maken voor het schoolniveau dat passend is bij uw zoon of dochter.

Het advies van de leerkracht van groep 8 is  leidend bij de overgang van de kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Er is een verplichte eindtoets. Dat kán de CITO-eindtoets zijn. De gegevens van de eindtoets worden, samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school, geleverd aan de nieuwe school. De CITO wordt pas in april afgenomen. Scholen voor voortgezet onderwijs mógen geen aanvullende test- of toetsgegevens meer vragen aan de basisschool. U als ouder/verzorger mag die natuurlijk wel aanreiken bij de aanmelding op de nieuwe school. Het advies van de leerkracht is altijd bepalend !

Onderbouwing van uw advies

Wij kunnen ons voorstellen, dat u naast het advies van de leerkracht in groep 8, ook resultaten wilt van objectieve tests of toetsen. Bij Da Vinci Studieadvies kunt u een overgangsonderzoek laten uitvoeren. Uw basisschool heeft ervoor gekozen om u als ouder/verzorger in de gelegenheid te stellen dit onderzoek te laten doen. Objectief, door diagnostische gegevens onderbouwt, advies; op tijd. Alle belangrijke thema’s bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Het overgangsonderzoek van Da Vinci Studieadvies bestaat uit twee onderwerpen, die o.a. bij de overstap naar een nieuwe school belangrijk zijn namelijk Intelligentie  en  Schoolbeleving. 

1. De intelligentie van de kinderen meten we met de “NIO” (Nederlands Intelligentieonderzoek). De NIO is een zeer veel gebruikt en betrouwbaar instrument, die de verbale, rekenkundige en ruimtelijke intelligentie meet. De NIO heeft een sterke voorspellende waarde, met name op langere termijn. Meer informatie over de NIO kunt u vinden in de volgende “Youtube-film: http://www.youtube.com/watch?v=EYJAxYAR4ag

2. De studiebeleving van de leerling meten we met de  “Schoolvragenlijst”. Hierin komen zaken aan de orde als motivatie, sociale vaardigheden, huiswerkaanpak en faalangst.

Deze gecombineerde gegevens, geven een uitstekend overgangsadvies, waarmee het advies van de leerkracht van groep 8 wordt versterkt. Bovenal ontvangt u gegevens die betrouwbaar zijn voor de langere termijn.  

Het overgangsonderzoek neemt 3 uur in beslag en wordt afgenomen op woensdagmiddag bij ons op kantoor in Heerlen. De kosten bedragen Euro 155,--, inclusief btw. U kunt uw kind telefonisch of per email aanmelden. In overleg met de basisschool kan ook een datum geprikt, waarop één van onze testassistenten de tests komt afnemen. Dat kán op de eigen basisschool gedaan worden als er voldoende kinderen zijn aangemeld. Na enkele dagen ontvangt u van ons een rapportage, met daarin het schoolkeuzeadvies en alle testresultaten. Dit rapport kúnt u overhandigen aan de basisschool en/of de school voor voortgezet onderwijs.

Wilt u meer weten over het overgangsonderzoek van Da Vinci Studieadvies?

Bel ons op 045-5714448,

of mail info@davinci-sla.nl.

 

 

 


 

B | “(onder)presteren op school”
Als een leerling/cursist op school niet optimaal functioneert, kan dit verschillende oorzaken hebben. Een specifiek onderzoek wordt meestal aangevraagd wanneer de leerling of school meer zicht wil krijgen op de oorzaken van de situatie en op de ernst daarvan. Het onderzoek '(Onder)presteren op school' wordt ingezet als er een sterk vermoeden is dat de leerling aanhoudend lager presteert dan waartoe het in staat is. Dit is merkbaar doordat de cijfers naar beneden gaan, maar ook doordat de motivatie van de leerling daalt. Dit geldt niet alleen voor schoolse zaken maar ook voor thuisbezigheden. Het onderzoek, de analyse en onze adviezen bieden een waardevol hulpmiddel voor een beter begrip en begeleiding van de leerling

Het onderzoek levert gegevens op over de oorzaken en de ernst. De resultaten bieden aanknopingspunten voor het begeleidingstraject (handelingsgerichte diagnostiek). Zo nodig wordt er doorverwezen.

Het onderzoek start met een gesprek waarin nader wordt ingegaan op de vraagstellingen geschiedenis. De ouders/verzorgers wordt om toestemming voor dit onderzoek gevraagd.

Eerst wordt onderzoek gedaan naar het cognitieve gehalte. Vervolgens vindt schriftelijk onderzoek plaats waarbij onder andere de persoonlijke instelling en het psycho-sociaal functioneren nader wordt bekeken, een uitgebreide analyse van de schoolprestaties plus een motivatie- en welbevindingsonderzoek sluiten dit onderzoek af. Zo spoedig mogelijk na de testafname vindt de bespreking van de testresultaten plaats. Tevens worden dan de conclusies besproken. Het onderzoek wordt afgerond met een schriftelijke rapportage, waarin ook beknopt adviezen ten aanzien van de verdere begeleiding gevoegd zullen worden. De testafname neemt ongeveer een dagdeel in beslag.C | Sector- of Profielkeuze-onderzoek

Op 3 HAVO en 3 VWO moet een profiel gekozen worden. In het VMBO-TL kiezen leerlingen in leerjaar 3 een sector. De keuzetaak van dit leerjaar is bijzonder belangrijk. Wat wil ik later, Kan ik deze vakken kiezen, wat zijn de toelatingseisen van de vervolgopleiding”? Al deze vragen spelen een belangrijke rol. Wij helpen deze leerlingen bij het maken van een juiste keuze.

Het Sector- of Profielkeuze-onderzoek wordt gebruikt als onduidelijk is, waar interesses en capaciteiten liggen en wat eindelijk met het profiel (of sector) bereikt moet worden. Dit onderzoek bestaat uit tests en interviews. Alles is gericht op het verkennen van de belangstellingsgebieden binnen de beroepenwereld, een gedifferentieerde capaciteitenanalyse, een onderzoek naar studievaardigheden en een interview gericht op interesses en motivatie. Op basis van deze onderzoeken ontvangt u een duidelijk advies op basis waarvan het juiste profiel kan worden gekozen.

Voorafgaand aan het onderzoek nemen we telefonisch contact met de ouders op. We bespreken de situatie en maken we afspraken voor het onderzoek. Het is alleen mogelijk een onderzoek af te nemen als alle wettelijke vertegenwoordigers van het kind akkoord zijn met het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op ons kantoor in Heerlen. Het gesprek en tests vinden achter elkaar plaats. Het gehele onderzoek neemt ongeveer 3 uur in beslag. Na afloop van het onderzoek ontvangt u binnen enkele dagen een uitgebreide en heldere rapportage inclusief aanbevelingen en adviezen. Als er daarna nog vragen zijn kunnen ouders ons altijd bellen. Ook bestaat de mogelijkheid voor een gesprek waarbij we de conclusies en aanbevelingen nogmaals rustig doornemen.D | Studie- en loopbaanonderzoek

Schoolverlaters kiezen er massaal voor om verder te leren, maar 35 procent weet nog niet wat! Bijna alle middelbare scholieren willen na hun eindexamen gaan studeren. De meeste jongeren oriënteren zich vooral op een vervolgopleiding via voorlichtings- of open dagen. Tevens bezoeken ze websites van mbo’s, hogescholen/ universiteiten of raadplegen zij vrienden en familie.

Bij de keuze voor de studie spelen vooral de inhoud en de aantrekkelijkheid van het toekomstig beroep een rol. Ook vindt het merendeel van de scholieren het belangrijk dat zij met de studie veel verschillende kanten op kunnen en een goede kans op een baan hebben. Aan de hoeveelheid theorie, de moeilijkheidsgraad van de studie, of de vraag of de opleiding bij hen past, hechten ze echter minder waarde. Helaas stopt hierdoor een aanzienlijk deel van de startende student voortijdig. Dit is jammer en in veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden.

Wanneer je helemaal geen idee hebt, of enigszins twijfelt over je keuze is een studie advies zeker niet overbodig. Ook komen bij ons studenten die twijfelen of reeds gestopt zijn. Eén op de vijf studenten verandert binnen een jaar van opleiding of stopt helemaal met studeren. Hoe zit het met jou? Weet jij waar je echt goed in bent? Sluit de studie optimaal aan bij jouw interesses en kwaliteiten? Allereerst is het goed om dit gevoel te onderkennen. De tweede stap is iets met deze twijfels en onzekerheid te gaan doen en de keuze niet overhaast te nemen. Overheidsregels verplichten je soms om snel een beslissing te nemen. Dit kan zo'n druk op je leggen dat je een ondoordachte keuze maakt.Wat kun je doen als je twijfelt of een studie-overstap overweegt? Vraag bij ons een gedegen studiekeuze-onderzoek aan.E | Toelatingsonderzoek hoger onderwijs, 21+ onderzoek hbo

Jonge mensen die een HBO-opleiding willen gaan volgen voldoen soms niet of niet helemaal aan de vooropleidingseisen. Men voelt zich wel geschikt bijvoorbeeld qua sportieve of artistieke aanleg en persoonskenmerken. Ook wordt soms aanvullend onderzoek gevraagd bij aanvang van hotelonderwijs of in de luchtvaart. Door middel van een gedifferentieerd capaciteitenonderzoek wordt gekeken naar de haalbaarheid van de opleiding.

Het advies geeft aan of de capaciteiten wel of niet toereikend zijn om een studie op HBO niveau te kunnen volgen. Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden, zoals bijvoorbeeld artistieke aanleg worden buiten beschouwing gelaten. Dit onderzoek is bestemd voor jongeren/ jongvolwassenen die een HBO opleiding willen gaan volgen maar die niet (of niet helemaal) voldoen aan de vooropleidingseisen.

Het gehele onderzoek is schriftelijk en duurt ongeveer 4 uur. Na afloop wordt het advies besproken in een gesprekje van maximaal een half uur. De schriftelijke rapportage volgt na dit gesprek. De schriftelijke rapportage volgt na enkele dagen.

De 21+ toets nemen wij af op ons kantoor in Heerlen.